Trčati i brinuti – stil savremenog života

Tr­ča­ti i bri­nu­ti: dva poj­ma ko­ji­ma se može opi­sa­ti stil sa­vre­me­nog ži­vo­ta. Ko­li­ko smo puta tu pojavu po­sma­trali u ži­vo­tu dru­gih, ili se i sami na­la­zi­mo u is­toj trci sa sa­tom, stre­pe­ći da li ćemo u isto vre­me za­vr­ši­ti mno­štvo ak­tiv­no­sti?
»Kada će to biti go­to­vo?«
»Mo­že­te li ovo ra­ni­je za­vr­ši­ti?«
»Mi­slim da ne­mam vre­me­na…«
»Da li ste sve­sni da smo dugo če­ka­li?«
»Mo­lim vas bu­di­te brži, više ne mogu ni mi­nut da iz­gu­bim.«
»Opet ka­sni­mo…«
»Da li znaš šta sve još mo­ra­mo oba­vez­no da ura­di­mo?«
»Mo­ram da­nas da za­vr­šim!«
»Još 20 mi­nu­ta.«
»Žao mi je, ne mogu više da če­kam.«
Po­tre­ba da se oba­vi mno­go po­slo­va po­vla­či za so­bom hit­nost nji­ho­vog za­vr­ša­va­nja u što kra­ćem roku.
Mno­gi lju­di brzo jedu, brzo go­vo­re, brzo se kre­ću, idu tamo – amo, brzo pu­tu­ju pre­la­ze­ći hi­lja­de i hi­lja­de ki­lo­me­ta­ra sva­ke go­di­ne, me­nja­ju za­po­sle­nja, kuće, kola… Na ža­lost, na kra­ju puta, malo ko od njih može da kaže: »Vre­deo je to­li­ki trud.« Zato što je do­bar deo rad­nog pro­ce­sa zbog na­pe­to­sti bio bes­plo­dan; na­stu­pi­la je de­gra­da­ci­ja me­đu­ljud­skih od­no­sa, fi­zič­ko kao i men­tal­no zdra­vlje zna­čaj­no je uma­nje­no, što je do­ve­lo do ne­mi­nov­nih po­sle­di­ca.

Iz­ne­nad­na po­ja­va ovog sa­vre­me­nog pro­ble­ma sve je za­te­kla ne­sprem­ne.

U stva­ri, kada nastupi stres po­tre­ban nam je novi stav u bor­bi pro­tiv te­ško­ća, nova vi­zi­ja sva­ko­dnev­nih na­vi­ka, po­treb­no nam je prak­tič­no po­zna­va­nje se­ri­je na­ro­či­tih teh­ni­ka u bor­bi sa ovim pro­ble­mom.
Že­li­mo da tač­no oba­ve­sti­mo či­ta­o­ca o po­re­klu i po­sle­di­ca­ma stre­sa i da ga na­u­či­mo kako da mu se od­u­pi­re. Zato pred­la­že­mo pe­to­dnev­ni plan za sa­vla­da­va­nje stre­sa koji je mo­gu­će prak­tič­no pri­me­ni­ti u ži­vo­tu.
Kao i au­tor, tako i iz­da­va­či, sma­tra­ju da ovaj pe­to­dnev­ni plan može biti ko­ri­stan psi­ho­lo­zi­ma, pre­da­va­či­ma, sa­vet­ni­ci­ma u okvi­ru nji­ho­vih se­mi­na­ra i prak­tič­nih ča­so­va. Čitav plan, pred­sta­vlja prak­tič­no oru­đe koje će po­mo­ći oni­ma koji su pod stre­som da ga na kon­struk­ti­van na­čin sa­vla­da­ju i ka­na­li­šu.
Iskreno že­li­mo da svako za­sta­ne u svo­joj trci, da raz­mi­sli i ana­li­zi­ra smi­sao svog po­na­ša­nja i svog ži­vo­ta, da bi se na za­do­vo­lja­va­ju­ći i po­zi­ti­van na­čin okre­nuo no­vom životnom sti­lu.

Preuzeto iz knjige „Život bez stresa“, autor Prof. Dr. Sci. Julian Melgosa

Loading

situs slot https://disdukcapil.salatiga.go.id/ngacor/ slot gacor totomacau4d situs toto situs toto situs toto slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor rtp slot toto slot https://journal.dpkp.ciamiskab.go.id/ rtp slot rtp live slot gacor situs toto slot gacor situs toto situs toto togel situs toto https://faculdadediplomata.edu.br/-/ https://www.pilgrimagetour.in/-/ slot gacor situs toto slot gacor slot gacor rtp slot https://ejournal.yahukimokab.go.id/ https://mikrotik.itpln.ac.id/wp-content/uploads/ situs toto slot gacor slot gacor situs toto slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor situs toto toto slot https://smkn2depoksleman.sch.id/-/ bento4d bento4d togel online terpercaya